شرح شوریدگی

مجموعه شعر ها و نوشته هاي من، مريم شوريده

مهر 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 89
1 پست
تیر 89
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست